مزیت رقابتی سودی است که بیشتر از رقبا و به واسطه ارائه ارزش والا به مشتری ، از طریق هزینه پایین تر یا از طریق فراهم کردن مزایای بیشتری که قیمت  بالا را توجیه کنند، به دست می آید. برای ایجاد ارتباط سودمند با مشتریان هدف، بازاریابان باید نیازهای مشتریان را بهتر از رقبای خود […]