همانگونه که میدانیم امروزه دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است و انجام کسب و کار در عصر جدید دیجیتال مستلزم یک مدل جدید برای استراتژی ها و شیوه های بازاریابی می باشد. اینترنت تغییرات اساسی در نحوه ایجاد ارزش برای مشتریان شرکت ها ایجاد کرده و سعی در ایجاد ارتباطات قوی با آنها […]