امروزه، ارسال ایمیل های تبلیغاتی و … به مشتریان توسط نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری مانند نرم افزار CRM پارس ویتایگر و دیگر برنامه های مرتبط با ایمیل مارکتینگ به یک منبع قوی در دیجیتال مارکتینگ ( Digital Marketing ) تبدیل شده است و از این طریق دسترسی به مشتریان و بازار هدف بسیار […]