در مقاله قبلی ” نرم افزار CRM برای پیمانکاران ” و ” نرم افزار CRM برای مهندسین ” به نقش نرم افزار CRM برای پیمانکاران و مهندسین پرداختیم. پیشنهاد می کنم این دو مقاله را نیز مطالعه نمایید. برای اینکه پیمانکاران ساختمان موفق شوند، باید ارتباطات استراتژیکی با مالکان کسب و کارها، مشتریان، سازمان های […]