بخش دولتی، با تعداد زیاد کارمندان و شبکه گسترش یافته ای از شعب مختلف با چالش بزرگی در زمان ارائه پشتیبانی از طریق کانال های ارتباطی به شهروندان مواجه می باشد. خدمات ارائه شده توسط بخش دولتی آنقدر متنوع است که اغلب فعالیت های فردی در آن با هم تداخل پیدا کرده و کاربران را […]