مهمترین مسئله برای شرکت ها یافتن بهترین روش برای تحلیل و استفاده از داده های شخصی مشتریان می باشد. بسیاری از شرکت ها با حجم زیادی از اطلاعات درباره مشتریان خود سر و کار دارند. در حقیقـت، شرکت های باهوش اطلاعات را در هنگام تماس مشتری موجود جمع آوری می کنند. این نقاط تماس شامل […]