تجربه کاربر ( UX ) که می توان آن را به عنوان تجربه مشتری هم در نظر گرفت، بر روی داشتن درک عمیق از کاربران، آنچه آنها احتیاج دارند، آنچه آنها ارج می نهند، توانایی ها و همچنین محدودیتهای آنان متمرکز شده است. تجربه کاربر اهداف کسب و کار و مقاصد گروه مدیریت پروژه را […]