در دو مقاله قبلی با موضوع نرم افزار CRM و مدیریت پروژه ( چگونه نرم افزار CRM برای مدیریت پروژه استفاده می شود؟ و فواید مراحل پیگیری و نظارت در مدیریت پروژه نرم افزار CRM )، در مورد تعاریف نرم افزار CRM و مدیریت پروژه و فواید یکپارچه سازی آنها مطالبی بیان کردیم. در این مقاله بر […]


در ابتدای مقاله ” چگونه از نرم افزار CRM برای مدیریت پروژه استفاده کنیم؟ ”  به تعریف نرم افزار CRM ( مدیریت ارتباط با مشتری )  و مدیریت پروژه ( PROJECT MANAGEMENT ) پرداختیم و سپس به شما توضیح دادیم که چگونه می توان از یک نرم افزارCRM برای مدیریت پروژه استفاده نمود. مقاله امروز را […]