گزارشگیری پویا نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

از چه بخش هایی از کار و فعالیت خود امکان گزارشگیری دارید؟ برای پیگیری نتیجه فعالیت های جاری در مجموعه خود و گزارش گیری از پرسنل چقدر زمان صرف می کنید؟ گزارشات ارائه شده از سوی پرسنل شما تا چه حد صحیح هستند؟ چند نیرو زمان خود را صرف بایگانی این گزارشات می کنند؟ تا چه حد امکان مقایسه این گزارشات را با یکدیگر دارید؟ آیا مدیران بخش های مختلف مجموعه شما نیز امکان گزارشگیری از عملکرد زیردستان خود را دارند؟ هر یک از کارمندان شما می توانند از فعالیت های خود گزارش تهیه کرده و پیش از شما خودشان عملکرد خود را بسنجند؟ آیا هر بار در بازه های زمانی معین ناچار به صرف زمان جهت ساخت گزارش های ثابت و زمانبندی شده هستید؟

آنچه ما به شما پیشنهاد می کنیم:
۱. گزارش از زمان ورود و خروج پرسنل به سیستم
۲٫ گزارش از تمامی فعالیت های جاری در سیستم
۳٫ گزارشات مالی

۴. گزارشات فروش نظیر:
•  گزارش از میزان درآمد بر اساس نیروهای فروش
•  گزارش مبالغ در مراحل مختلف فروش
•  قیف فروش پیشرفته
•  و…

۵. انواع گزارش از بخش وظایف و رویدادها نظیر:
•  فعالیت های با تاخیر
•  فعالیت های آینده
•  فعالیت های انجام نشده
•  جلسات تعیین شده در هفته، ماه و …
•  پیگیری نتیجه تماس ها
•  و …

۶. امکان ساخت گزارشات آماری از اطلاعات ثبت شده در بخش های مختلف سیستم به همراه خروجی اکسل
۷. امکان ساخت گزارشات نموداری از اطلاعات ثبت شده در بخش های مختلف سیستم
۸. داشبورد مدیریتی جهت مشاهده گزارشات و آمارها برای تمامی پرسنل براساس سطح دسترسی آنها