مهم ترین ویژگی یک نیروی فروش موفق چیست؟ خوش سر و زبان بودن؟ قدرت قانع کردن؟ هوشیار بودن و استفاده از تمامی فرصت های موجود؟ یا شاید هم خوش قول بودن و عمل به همه ی وعده ها؟ تمام این نکات مهم و تاثیرگذارند، اما مهم ترین ویژگی این است که نیروی فروش بتواند تشخیص […]


ارزیابی کیفی سرنخ فروش یکی از مهم ترین بخش های فرایند فروش است. این ارزیابی از ابتدای تماس اولیه با سرنخ آغاز شده و در کلّ فرایند فروش، تا زمانی که مطمئن شویم این سرنخ پتانسیل واقعی مشتری شدن دارد یا خیر، امتداد می یابد. در صورتی که مطمئن شدید یک سرنخ به هر دلیلی […]