در مقاله “وفادار سازی مشتری در نرم افزار CRM” به نقش و اهداف نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در زمینه وفادار سازی مشتری پرداختیم. سپس “روش های افزایش وفاداری در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری” را مرور کردیم. وفاداری مشتری بسیار شبیه عشق است. هر دو آنها از ایجاد یک ارتباط احساسی مثبت […]


شاید مدیریت ارتباط با مشتری همان انجام توصیه های بیان شده در این مقاله و عملکردی که این روش را به درستی توضیح دهد، باشد. هنگامی که نرم افزار CRM را انتخاب می کنید، سازمان و فرایند ها را برای تطبیق با استراتژی مشتری تغییر دهید. تطابق تکنولوژی با فرایند ها و فرهنگ کسب و […]