تحلیل SWOT چیست؟ چارچوبی برای شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سازمان است. این کلمات مخفف SWOT را تشکیل می دهند. هدف اصلی تجزیه و تحلیل SWOT افزایش آگاهی از عواملی است که در تصمیم گیری تجاری یا ایجاد یک استراتژی تجاری نقش دارند. صاحب هر نوع کسب وکار کوچک یا […]


نرم افزار SWOT چیست؟ ابتدا در چند جمله SWOT را یادآوری می کنیم: نرم افزار محاسبه SWOT یک تحلیل چهار جانبه برای کشف نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات است. به طور خلاصه، باید اول به این سوال پاسخ دهید که: تحلیل SWOT چیست؟ به طور خلاصه سوات، چهار عنصر را در یک سازمان، […]